Tiếng ViệtEnglish

MS NATALIYA KOZIY – DEAN OF ERC INTERNATIONAL: “ I GREW UP BELIEVING I CAN CHOOSE FROM ALL THE AVAILABLE RANGE”

International Women's Day (March 8) is a global day celebrating the social, economic, cultural and political achievements of women. Ms Nataliya Koziy - Dean of ERC International is known as friendly beautiful teacher who has strong knowledge base as well as the ability to analyze and creativeness in working. On the occasion of the Women's Honor Day, we had the opportunity to hear valuable sharing from her about her story, career and her life at ERC.

(Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) là một ngày để cả thế giới tôn vinh phụ nữ với những thành tựu xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị của họ. Cô Nataliya Koziy – Hiệu trưởng ERC International được biết đến là một giáo viên xinh đẹp thân thiện, có nền tảng kiến thức vững chắc cũng như khả năng phân tích và sáng tạo trong giảng dạy. Nhân dịp Ngày tôn vinh phụ nữ, chúng tôi đã có cơ hội nghe những chia sẻ quí báu từ cô về cuộc sống, sự nghiệp và cảm nhận của cô ấy về ERC International)

 

Q: Could you give some information about yourself, which is not generally known by ERC students?

A: I share a lot of my personal details with my students, since in classes we study behavior and personalities and I use myself as an example a lot. But still not many of students know that my first degree is in Computer Networks, and I was originally trained as a computer engineer, graduating from Applied Math faculty.

I also speak Portuguese and used to teach Capoeira, a martial art from Brazil. That I would really like to start again one day.

Q: Cô có thể giới thiệu về bản thân mình một chút, đặc biệt là những điều mà sinh viên ERC chưa biết về cô không?

Trả lời: Tôi chia sẻ rất nhiều về cá nhân của mình với các học sinh, vì trong các lớp chúng tôi học về nghiên cứu hành vi con người và tôi rất hay sử dụng bản thân mình như một ví dụ trong nhiều trường hợp. Nhưng có một điều ít ai biết rằng văn bằng đầu tiên của tôi là về Mạng máy tính và ban đầu tôi được đào tạo thành một kỹ sư máy tính, tốt nghiệp khoa Toán ứng dụng.

Tôi cũng nói được tiếng Bồ Đào Nha và từng dạy Capoeira, một môn võ từ Brazil. Và tôi thực sự mong có cơ hội để tiếp tục điều ấy.

 

 

 

Q: How long have you been in ERC?

A: I have started at ERC in May 2012, giving creative advertising workshops that were so popular we used to run them every term!

Q: Cô đã làm việc tại ERC bao lâu rồi?

Trả lời: Tôi đã bắt đầu vào tháng 5 năm 2012, đưa ra các hội thảo quảng cáo rất sáng tạo rất phổ biến chúng tôi vẫn thường sử dụng chúng trong mọi nhiệm kỳ!

 

Q: How ERC means to you?

A: ERC mean students. It's what I like the most - to be surrounded by growing personalities. Some ask questions, some don't, but all students evolve during their three years here, and to witness that is the most amazing thing.

Q: ERC có ý nghĩa như thế nào với cô?

Trả lời: ERC có nghĩa là sinh viên. Đó là điều tôi thích nhất - được theo dõi quá trình ngày một trưởng thành trong mỗi con người. Một số sinh viên luôn có những câu hỏi câu hỏi, một số thì không, nhưng tất cả các bạn đều trưởng thành hơn trong ba năm ở đây và chứng kiến đó là điều tuyệt vời nhất.

 

Q: What do you think about ERC students?

A: I think they are very different. There is no typical student, no typical team. And apart from it, the students change in their behavior every subject, every term. 

Q: Cô nghĩ gì về sinh viên ERC?

Trả lời: Tôi nghĩ rằng chúng rất khác nhau. Không có một kiểu học sinh đặc trưng hay một nhóm nào giống nhau cả. Bên cạnh đó, các sinh viên luôn thay đổi sau mỗi môn học, mỗi học kì.

 

Q: As a woman, do you have any barriers in your career? If yes, how can you get over it?

A: I didn't have barriers from the point of view of career choice, I grew up believing I can choose from all the available range. The barriers that I have encountered were usually more subtle: not being heard in a meeting, being interrupted by male colleagues, having someone else claim my ideas, and so on. And since I am a mother of two beautiful boys, sometimes the barrier is judgement for working more and taking that time from my family. But I am grateful for being raised thinking I can do sports, be strong and choose for myself, and this is what I am trying to pass on to my students - that they are in charge, regardless of their gender.

Q: Là phụ nữ, cô có bất kỳ rào cản nào trong sự nghiệp không? Nếu có, làm thế nào cô có thể vượt qua nó?

Trả lời: Xét về khía cạnh làm việc, tôi không có rào cản nào. Tôi lớn lên tin rằng tôi có quyền lựa chọn từ tất cả các phạm vi có sẵn. Rào cản mà tôi gặp phải thường tinh tế hơn: không được lắng nghe trong một cuộc họp, bị ngắt lời bởi đồng nghiệp nam, người khác khẳng định suy nghĩ của tôi, v.v. Và vì tôi là mẹ của hai cậu con trai xinh đẹp, đôi khi rào cản là sự phê bình dành thời gian của gia đình cho công việc quá nhiều. Nhưng tôi rất biết ơn vì đã lớn cùng việc chơi nhiều môn thể thao, tôi mạnh mẽ và có sự lựa chọn của riêng mình, và đây là điều tôi đang cố gắng truyền lại cho các học sinh của mình - rằng họ chính là người chịu trách nhiệm với bản thân, bất kể giới tính của họ.

  

Q: For the International Woman’s Day, could you extend a greeting to all woman in the world, particularly female students, staff and teachers in ERC?

A: I have very dear memories of International Woman's Day since it has always been celebrated in Ukraine, my home country. I wish to all the women that they think about their dream on this day, see that they are doing the best they can and trying the best they can, and they are strong enough to do anything they want.

Q: Nhân ngày Ngày Quốc tế Phụ nữ, cô có thể gửi lời chúc đến tất cả phụ nữ trên thế giới, đặc biệt là người phụ nữ đang là sinh viên, nhân viên và giáo viên tại ERC không?

A: Tôi có những kỷ niệm rất đáng nhớ về Ngày Quốc tế Phụ nữ vì nó luôn được tổ chức ở Ukraine, quê hương của tôi. Tôi ước cho tất cả những người phụ nữ rằng hãy nghĩ về giấc mơ của họ trong hôm nay, thấy rằng họ đang làm tốt nhất có thể và hãy cố gắng hết sức có thể, và họ đủ mạnh mẽ để làm bất cứ điều gì họ muốn.

Best wishes to women all around the world!

ERC International. 


Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận